Artykuły

Zakres i cele projektu

Dane dotyczące przedsięwzięcia

       Tytuł przedsięwzięcia
Przedmiotem Studium jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka".
Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze aglomeracji Kłodzko rozumianej w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z dnia 28 lipca 2014 r. poz. 995).

       Cele przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka" jest wyposażenie mieszkańców aglomeracji Kłodzko w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z dnia 25 02.2015 r. poz. 257).

       Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na  terenie aglomeracji Kłodzko. Główne zadania inwestycyjne wchodzące w skład całego przedsięwzięcia zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji.

Zadanie (nr i nazwa)

Rodzaj robót Parametr
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku Rozbudowa, przebudowa i modernizacja

Wydajność: RLM = 33684, Qśrd = 5095 m3/d,

Qmaxh = 561 m3/h

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej

    w Kłodzku

Budowa sieci kanalizacyjnej

Kanał grawitacyjny DN200 - L = 254 m.

Kanał grawitacyjny DN160 - L = 781 m

Rurociąg tłoczny DN75 - L = 733 m

Przepompownia ścieków - 1 szt.

3. Renowacja kanalizacji sanitarnej

    i ogólnospławnej w Kłodzku

Renowacja

Kanały kamionkowe DN200 - L = 500 m

Kanał kamionkowy DN300 - L = 400 m

Kanał betonowy DN300 - L = 260 m

Źródło: Analiza własna

       Skrócony opis i charakterystyka wybranych zadań inwestycyjnych

Zadanie nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków
Zaprojektowano następujący układ technologiczny oczyszczania ścieków.
    1) Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Oczyszczaniu mechanicznemu podlegać będą łącznie ścieki komunalne i deszczowe dopływające do oczyszczalni ścieków w ilości do 24 000 m3/d. Część mechaniczną oczyszczania ścieków pozostawia się w układzie istniejącym, tj. usuwanie skratek na istniejących kratach schodkowych gęstych, a następnie usuwanie piasku w istniejących piaskownikach za pomocą pompy typu mamut.
    2) Przepompownia główna i zbiornik retencyjny wód deszczowych. W pompowni głównej nastąpi rozdział ścieków bytowych od ścieków deszczowych. Ścieki w ilości do 550 m3/h tłoczone będą bezpośrednio do komory defosfatacji. Pozostały nadmiar ścieków pompowany zostanie do zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych (dawniej osadnika wstępnego), gdzie nastąpi częściowa sedymentacja zawiesin, a następnie, po napełnieniu zbiornika, odpływ przez przelew teleskopowy do odbiornika. W okresie pogody bezdeszczowej (dopływ ścieków do oczyszczalni <550m3/h) zbiornik retencyjny będzie opróżniany.
    3) Biologiczne oczyszczanie ścieków - odbywać się będzie w istniejącym reaktorze biologicznym z utrzymaniem dotychczasowego podziału na strefy:

  •     anaerobowa (beztlenowa, defosfatacja biologiczna),
  •     anoksyczna (niedotleniona, denitryfikacja),
  •     aerobowa (tlenowa, nitryfikacja),
  •     odtleniania.

    4) Końcowe klarowanie ścieków - biologicznie oczyszczonych odbywać się będzie w istniejącym w osadniku wtórnym. W osadniku nastąpi zmiana sposobu zasilania i odbioru ścieków z przepływu poziomo-pionowego na przepływ radialny.
    5) Chemiczne oczyszczanie ścieków - projektuje się instalację do symultanicznego strącania fosforu przy pomocy soli żelaza lub glinu.
    6) Część osadowa. Osad nadmierny usuwany będzie z osadnika wtórnego i kierowany do projektowanego zagęszczacza osadów. Osad zagęszczony tłoczony będzie do istniejącej, poddanej przebudowie OKF. Osad przefermentowany kierowany będzie do istniejącej stacji odwadniania osadu (odwirowanie), a następnie do suszenia.

Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku
W ramach tego zadania projektuje się następujące podstawowe elementy kanalizacji sanitarnej:

   1) budowę przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej (na wysokości Poliamidu); długość rurociągu tłocznego ø75 L=733 m,
   2) budowę zbiorczego odcinka kanalizacji sanitarnej ø200 przy ul. Zajęczej do przepompowni ścieków - L=254 m,
   3) budowę odcinków kanalizacyjnych ø160 (sięgacze, odnogi) odprowadzających grawitacyjne ścieki od granic nieruchomości wspólnych do projektowanej przepompowni ścieków lub kanału zbiorczego; razem odcinki sięgaczy i przyłączy - L= 781 m.

Zadanie nr 3 - Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie renowacji metodami bezwykopowymi kanałów sanitarnych i ogólnospławnych:

   1) kanał sanitarny d=200, L=500 m (kamionka),
   2) kanał ogólnospławny d=300, L=400 m (kamionka),
   3) kanał sanitarny d=300, L=260 m (betonowy).

 

 

`

Strona wykorzystuje technologie cookies oraz joomlashine.