Artykuły

Ogłoszenia i przetargi

1. Ogłoszenie o zamówieniu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka" - pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz PDF


 

2. Ogłoszenie o zamówieniu "Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku" - pobierz PDF


 

3. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku" - pobierz PDF

 • Projekt budowlany "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 8 w Kłodzku - przejście poprzeczne pod drogą" - pobierz PDF
  • pobierz rysunek 1 - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 8 w Kłodzku - przejście poprzeczne przez drogę. Projekt zagospodarowania terenu,
  • pobierz rysunek 2 - plan sieci kanalizacyjnej na mapie ewidencji gruntów,
  • pobierz rysunek 3 - profil kanalizacji sanitarnej - przejście bezwykopowe rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową nr 8 w km 36+242,
  • pobierz rysunek 4 - schemat odbudowy konstrukcji jezdni, chodnika i pobocza.
 • Informacja zamawiającego nr 1 i nr 2 - pobierz PDF
  • Wykaz studzienek, załącznik do "Informacja zamawiającego nr 2, pyt. 3" - pobierz PDF
 • Informacja z otwarcia ofert - pobierz PDF
 • Informacja o wyniku postępowania - pobierz PDF

 

4. Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku" - pobierz PDF

       Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 • ST-00.00 Wymagania ogólne - pobierz PDF
 • ST-01.00 Roboty ziemne - pobierz PDF
 • ST-02.00 Roboty betonowe i żelbetowe - pobierz PDF
 • ST-03.00 Roboty budowlane, wykończeniowe - pobierz PDF
 • ST-04.00 Roboty izolacyjne - pobierz PDF
 • ST-05.00 Konstrukcje stalowe i montaż elementów stalowych - pobierz PDF
 • ST-06.00 Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania - pobierz PDF
 • ST-07.00 Instalacja technologiczna - pobierz PDF
 • ST-08.00 Zakup i montaż urządzeń - pobierz PDF
 • ST-09.00 Roboty montażowe, rurociągi międzyobiektowe i obiekty na rurociagach - pobierz PDF
 • ST-10.00 Roboty drogowe - pobierz PDF
 • ST-11.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe - pobierz PDF
 • ST-12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny Oczyszczalni Ścieków - pobierz PDF
 • ST-13.00 Roboty elektryczne - pobierz PDF

       Projekt Budowlany

 • Spis treści do projektu budowlanego - pobierz PDF
 • Opis techniczny
 • Rysunki - branża architektoniczna i konstrukcyjna
 • Rysunki - branża elektryczna i AKPiA
 • Rysunki - branża technologiczna i sanitarna

       Projekt Wykonawczy

 • Opis techniczny
 • Rysunki - branża architektoniczna i konstrukcyjna
 • Rysunki - branża elektryczna i AKPiA
 • Rysunki - branża technologiczna i sanitarna

       Opinia Geotechniczna

 • Opinia Geotechniczna pod sieci kanalizacji tłocznej i suszarnię na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku - pobierz PDF
 • Rysunki - opinia geotechniczna
 • Rysunek 1 - mapa dokumentacyjna - pobierz PDF
 • Rysunek 2 - przekrój geotechniczny I-I' - pobierz PDF
 • Rysunek 3 - przekrój geotechniczny II-II' - pobierz PDF
 • Rysunek 4 - zestawienie parametrów geotechnicznych - pobierz PDF 
 • Rysunek 5 - objaśnienie symboli i znaków - pobierz PDF

 

5. Zapytanie ofertowe - dotyczy: dostawy sprzętu biurowego - pobierz PDF


 

6. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Dębowej w Kłodzku"

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. I - pobierz PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. II - pobierz PDF
 • Załączniki do SIWZ - pobierz PDF
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - pobierz PDF
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - pobierz PDF
 • Projekt Budowlany "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Dębowej w Kłodzku" - pobierz PDF
 • Projekt Budowlany rys.1. "Projekt zagospodarowania terenu" - pobierz PDF
 • Projekt Budowlany rys.2. "Profil podłużny kanału sanitarnego" - pobierz PDF

 

7. Zapytanie ofertowe - produkcja i emisja reportażu filmowego z realizacji przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Kłodzka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracyjnych" II oś priorytetowa "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu". - pobierz PDF

 

Strona wykorzystuje technologie cookies oraz joomlashine.